Hästgödsel - en resurs att ta till vara

En normalstor häst producerar 8-10 ton gödsel och urin per år. I Skåne finns närmare 40 000 hästar. Dessa producerar åtskilliga ton gödsel som måste hanteras och tas till vara. Gödseln kan vara en tillgång för miljön, men också en belastning.

Det är en hel del bestämmelser vad gäller gödselhanteringen på hästgårdar och det är viktigt för alla att känna till vad som gäller. Från och med 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall, d v s det är förbjudet att lagra hästgödsel på marken.

Även om det bara finns ett par hästar på gården måste gödseln förvaras på ett sådant sätt att den inte läcker vatten som innehåller näring. Det kan ordnas på olika sätt, gödselplatta, en tät container eller en traktorvagn under tak.

Det är Miljöbalken som reglerar gödselhanteringen. Miljöbalken säger bl a att alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd, skall skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Miljöbalken säger också att allt organiskt material ska föras tillbaka in i kretsloppet.

För den som har egen åkermark med produktion är det enkelt att ha ett naturligt kretslopp. Marken producerar foder till hästarna och gödseln återförs till den marken. För mindre gårdar utan egen produktion på åkermark kan gödselhanteringen lösas genom avtal med lantbrukare med mark och produktion skrivs om omhändertagande eller spridning.

LRF har tagit fram Förslag på gödselavtal och förslag på spridningsavtal.
Gödselavtal kan du ladda ner här!
Spridningsavtal kan du ladda ner här!

Annan bra information och råd om gödselhantering finns i broschyren "Skitsnack kring häst" som är utgiven av Hushållningssällskapet.
Broschyren kan laddas ner här!


Den som funderar på att bygga en gödselplatta kan i Miljöhusesyns faktabank hitta vilken lagringskapacitet som behövs.

Hästgödsel behandlas också i Jordbruksverkets skrift "Hästgödsel - en naturlig resurs" som kan beställas här. Där finns också annan informationsmaterial om stallgödsel och gödselhantering. Jordbruksverket har ett omfattande informationsmaterial om djurhållning som kan beställas tryckt
eller hämtas som PDF-filer.


Säkerhetsutrustning

Hjälm bär alla ryttare i dag och skyddsväst blir allt vanligare. Det är viktigt att välja skyddsutrustning efter behov, vad som är bekvämt och att utrustningen verkligen skyddar.

Ryttare behöver skydd inte bara vid ridning. Det är viktigt
att också tänka på säkerhet och rätt utrustning vid all hantering av hästar. Hjälmar och västar ska vara CE-märkt. CE-märkningen innebär att tillverkaren eller importören att produkten uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som EU ställer för varje produktgrupp. 

Endast utrustning som är
CE-märkt får säljas i Sverige och andra EES-länder. Säkerheten vid
ridning och hantering av hästar ställer även
krav på annan utrustning, ridskor och ridstövlar, reflexer
vid
ridning i mörkret, säkra stigbyglar m m måste fundera rätt, vara av rätt storlek och passa ryttaren.Tillstånd att hålla häst

Den som bedriver verksamhet med hästar måste ha tillstånd för detta, s k § 16-tillstånd. Tillståndet söks hos länsstyrelsen.

Tillstånd krävs för den som:

  • håller 10 eller fler hästar äldre än 24 månader, t. ex. en hästägare som har hand om och ansvarar för egna hästar och/eller hästar som hålls på foder.
  • föder upp 4 eller fler hästar per år.
  • upplåter 4 eller fler hästar per år, t. ex. turridningsverksamhet.
  • säljer 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning.
  • säljer 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning, t. ex. försäljningsstall.
  • förvarar eller utfodrar 4 eller fler hästar, t. ex. den som hyr ut boxplatser i ett stall. Avsikten måste dock vara att det är något som sker samtidigt och regelbundet, d.v.s. inte bara någon tillfällig inhysning.
Tidigare sökta tillstånd gäller (även de som tidigare beslutats av kommunen) tills förändring i verksamheten sker. Då ska nytt tillstånd eller tillägg till tidigare tillstånd göras. 

 Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

E-tjänst för ansökan om tillstånd.Avlivning av häst

Det kommer en dag när hästen inte längre kan leva vidare. Då är det bra att veta hur det går till när hästen ska avlivas, vilka lagar och regler som gäller och vad som händer med hästen efter döden.

Det är ett svårt beslut att fatta att låta din vän hästen avsluta sin tid på jorden. Det är många och stora känslor som måste hanteras.  Även om det kan kännas avlägset är det bra att ha i tankarna att den här dagen kan komma när som helst. Det är bra att vara förberedd och i alla fall ha tagit reda på vart man ska vända sig och hur det går till. Många väljer att låta hästen avlivas hemma vid stallet, andra föredrar att lämna hästen till et slakteri. Det är många beslut som måste fattas.


Nedan följer ett antal länkar som kan ge nyttiga upplysningar:
Hästkrematoriet i Syd AB - Ellenberga gård
Djurambulansen i Skåne AB - trotjänaravlivning hemma


Många regler för transport av häst

Djurskyddsbestämmelser och trafikregler påverkar hur hästar transporteras. Det är viktigt att känna till vad som gäller. Det är också viktigt att hantera hästen på ett bra sätt vid lastning och under transport - både för hästens och den egna säkerheten. Många olyckor händer vid lastning.

Djurskyddslagen reglerar transport av häst
ar
Föreskrifter och regler för transport av hästar och andra
djur reglerar hur transporterna genomförs.
Djur ska transporteras på ett sådant sätt att de inte riskerar att
skadas eller utsätts för onödigt lidande.

Läs mer om transport av hästar!
Transport av hästar i Sverige -
Jordbruksverket

Föra in hästar till Sverige - Jordbruksverket
Föra ut hästar från Sverige - JordbruksverketEU:s transportregler
Jordbruksverket och hästnäringen har kommit överens om
vilka som omfattas av transportförordningen EG 1/2005 och därmed måste kunna uppvisa kompetensbevis för transport av hästar. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Regler för släpfordon
På Vägverkets hemsidan finns information om trafikregler
för släpvagnar och släpvagnsvikter.
Har du rätt körkort?
Hur tungt får släpet vara till min bil? Hur fort får jag köra
med släp?

Läs mer på Transportstyrelsens hemsidaRåd för lastning av häst
Det kan vara både svårt och farligt att lasta häst.
Försäkringsbolaget Agria ger praktiska tips för hur lastningen underlättas och görs säkrare.

Läs råden på Agrias hemsida
Bygga om och bygga till

Förprövning måste göras när stall ska byggas om, byggas till eller byggas nytt och ska göras om det efter att stallbygget är klart kommer att finnas fem eller fler hästar sammanlagt på hela gården. Förprövning görs hos Länsstyrelsen.

Ansökan om förprövning sker hos Länsstryrelsen. I Länsstyrelsens broschyr "Förprövning av djurstallar - Häst" finns information om hur förårovning går till. Blankett
kan beställas här från Länsstyrelsen. Ansökan om om förprövning måse göras innan ansökan sänts in och godkänts av Länsstyrelsen. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma ansökan behöver de detaljerade bygghandlingar. Bilagor som kan skickas med ansökan är t ex broschyrer,
funktionsbeskrivningar och offerthandlingar.

Om
förprövningsunderlaget inte är fullständigt kräver Länsstyrelsen in kompletteringar, vilket fördröjer handläggningstiden. De handlingar som skickas in granskas endast ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. När granskningen är klar skickar länsstyrelsen ett beslut och detta beslut skickas också till den nämnd i kommunen
som ansvarar för djurskyddet.

Förprövningen är fr o m den 1 januari 2008 avgiftsfri.
Läs mer om förprövning och besiktning av djurstallar på
Jordbruksverkets hemsida


Senaste annonser, köp & sälj


SOS-hästar


Kalender Hästen i Skåne


Nya medlemmar

LRF Konsult
Vi arbetar med ekonomi och affärsutveckling. Hästföretag och lantbruk är två branscher där vi har...
Skånes Ridsportförbund
...
Sjöbo kommun
Sjöbo kommun är en av Sveriges hästtätaste kommuner med ca 120 hästar per 1000 invånare. Sjöbo var den första...
Vellinge kommun
Vellinge kommun förknippas ofta med Falsterbo Horse show, en internationell hästtävling som lockar ryttare av...

Equi Tours är landets största arrangör av resor med inriktning på hästsport! Vi arrangerar årligen resor till...
Hush Kristianstad
Regiondjursjukhuset


Equi tours Hästbrev