Equine Monitoring – Brösarpsprojektet

2019 genomfördes ett uppmärksammat pilotprojekt på Brösarps backar med unga blivande tävlingshästar i hoppning. Gruppen följdes i 6 månader och system testades för övervakning av deras välmående. Syftet var att mäta effekten av att låta unga hästar växa upp på stora och kuperade marker ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tävlingshästar i sportens toppskikt betingar mångmiljonbelopp. De tävlar om stora prispengar och det har mycket stor betydelse att de är hållbara/friska och kan vara kvar i sporten länge. Hållbarhet är hästens viktigaste egenskap!

Se filmen om vårt projekt 2020! Klicka här!

I Sverige finns outnyttjade marker som lämpar sig väl för hästhållning. Marker som på så sätt kan hållas öppna och bidra till biologisk mångfald. I våra europeiska grannländer med stor hästuppfödning finns begränsad tillgång till mark. Att etablera Sverige som en marknad där hästar kan växa upp till starka och sunda tävlingshästar med lång hållbarhet ger både nya arbetstillfällen på landsbygden och ett öppnare landskap.

En förutsättning för hästhållning på detta sätt är en effektiv övervakning. Med sensorer på hästarna kan man få indikationer på onormalt beteende och upptäcka sjukdom och olyckor omedelbart. Tekniken innebär t ex att en hästägare i Holland i realtid kan följa sin häst i en hage i Sverige.

Behovet av att utveckla alternativa tillsynsmetoder, som samtidigt säkerställer ett gott djurskydd, är stort. Projektet Equine Monitoring är tilldelat EU-medel via Leader Sydöstra Skåne för 2020-21. Forskare vid SLU medverkar till att utvärdera och jämföra djurvälfärdsstatus och tillsynsdata med en referensgrupp under 2020 med likvärdiga hästar på mer konventionell betesmark på Bollerups lantbruksinstitut.

De röda grimmorna med sensorer från HoofStep mäter hästarnas rörelsemönster. Man ser var de befinner sig just nu samt hur mycket (och var) de rört sig under dygnet. Sensorerna ”lär sig” hästens normala beteende och larmar via en app om något avviker. Det kan vara att hästen inte tuggat på flera timmar, legat ner onormalt länge eller annat som avviker.

Att jämföra daglig tillsyn med sensordata kan också bidra till att identifiera beteendemönster som indikerar skada eller förändrat beteende på grund av sjukdom. Med samma utrustning på hästarna i referensgruppen kan vi se under vilka förhållanden hästarna rör sig mest och även hur mycket energi de förbrukar.

Detta vill vi uppnå med projektet!
• Vi vill med forskning visa att hästar som växer upp under naturliga förhållanden på stora och kuperade betesmarker blir hållbara individer över tid.
• Vi vill ge markägare ett system för att kunna erbjuda optimala uppväxtförhållande för unga hästar.
• Vi vill möjliggöra ett sätt att få bättre hästvälfärd kombinerat med affärsutveckling på landsbygden och bevarandet av det öppna landskapet.

Comments are closed.